Miscellaneous

Phát thanh viên từng phát

một chuyên gia phát sóng mô tả các vở kịch của một sự kiện thể thao trong thời gian thực, thường là cho khán giả trực tiếp.