เบ็ดเตล็ด

นักจิตวิทยา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญในการศึกษาจิตใจและพฤติกรรมหรือในการรักษาความผิดปกติทางจิตใจอารมณ์และพฤติกรรม